TIJELA CENTRA

 

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA
Centrom za socijalnu skrb Donji Miholjac upravlja Upravno vijeće koje je sastoji od pet članova i to 3 (tri) člana predstavnika osnivača, 1 (jedan) predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave  i 1 (jedan) predstavnik radnika.

 

 

RAVNATELJ

Ravnatelj vodi Centar.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac je Ivana Petriševac, dipl. soc. radnica.

 

 

STRUČNO VIJEĆE CENTRA

Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac ima Stručno vijeće koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom, a čine ga svi stručni radnici.

 
RADNICI CENTRA

U Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac zaposleno je 11 i pol radnika. Od navedenog broja zaposlenih je 7 stručnih radnika i 3 i pol radnika koji obavljaju administrativne, računovodstvene i pomoćno- tehničke poslove te 1 ravnatelj/ica.
Stručni radnici centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.