Natječaj za radno mjesto: Socijalni radnik

Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac, objavljuje

 

O G L A S

za prijam stručnog radnika na određeno vrijeme

diplomirani socijalni radnik  ž/m – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

  • VSS, diplomirani socijalni radnik ili magistar socijalnog rada
  • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
  • položen stručni ispit.

 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti :

  • životopis,
  • domovnicu,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom iskustvu,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu odredbi Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz oglasa podnose se Centru za socijalnu skrb D. Miholjac, Vukovarska 7, 31 540 D. Miholjac, u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem pošte u zakonskom roku.