Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća

Na temelju članka 131. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16) i članka 35. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), sazivam

 

11. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DONJI MIHOLJAC

koja će biti održana 31.08.2018. godine u 15.00 sati, u Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac, Vukovarska 7.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
  2. Donošenje odluke o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvješća Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac
  3. Donošenje odluke o razrješenju ravnateljice Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac
  4. Donošenje odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac
  5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac
  6. Različito.

 

                                                     PREDSJEDNIK

                                                     Goran Mataija